Spis treści

 

 1. 2. 2. Manewry Techniczno-Obronne sprawdzianem umiejętności drużyn i klubów

łączności.

Na początku lat siedemdziesiątych dla sprawdzenia umiejętności zdobytych przez harcerki i harcerzy drużyn i klubów specjalnościowych w procesie szkolenia Główna Kwatera ZHP wprowadziła do kalendarza ogólnopolskich imprez harcerskich manewry techniczno-obronne, podsumowujące całoroczną pracę zastępów, drużyn i szczepów. Stworzyły one szansę pokazania osiągnięć w dziedzinie wychowania patriotyczno-obronnego, roli i możliwości harcerstwa w obronie cywilnej. Co roku w okresie letnim po zakończeniu eliminacji chorągwianych, najlepsza drużyna lub klub uczestniczył w manewrach centralnych ZHP. Program manewrów obejmował szerokie treści wychowania patriotyczno-obronnego młodzieży związanej z obchodami zwycięstwa nad faszyzmem: spotkania z kadrą wojska, weteranami i kombatantami II wojny światowej, ogniska, wieczornice, występy artystyczne, projekcje filmów, zaciąganie wart w miejscach pamięci narodowej, zbiorowe składanie wiązanek kwiatów.31

W manewrach uczestniczyła młodzież z chorągwi regionu pomorsko-kujawskiego zarówno ze szkół podstawowych jak i ponadpodstawowych . Program ten obejmował wiele konkurencji:

w pionie szkół podstawowych:

 • rowerowy tor przeszkód,

 • pożarniczy tor przeszkód,

 • zawody modeli latających,

 • zawody modeli pływających,

 • wodniacka,

 • sanitarny tor przeszkód.

w pionie szkół ponadpodstawowych:

 • amatorska radiolokacja,

 • łączność radiowa,

 • sanitarny tor przeszkód,

 • motocyklowy tor przeszkód,

 • samochodowy tor przeszkód,

 • pożarniczy tor przeszkód,

 • zawody modeli latających,

 • wodniacka.

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 • młodzieżowy wielobój sprawnościowy.32

Konkurencje te obowiązywały w 1980 roku. W poprzednich latach i późniejszych występo-wały również inne dyscypliny. Uczestnictwo harcerek i harcerzy wzbogacało ich doświa-dczenie i powodowało podnoszenie kwalifikacji wybranej przez siebie dyscypliny. Manewry techniczno-obronne dawały możliwość oceny zdyscyplinowania, umiejętności i współpracy z innymi, samodzielności i zaradności. Dla drużynowych były praktycznym sprawdzianem umiejętności kierowania zespołem w nieustannie zmieniającej się sytuacji i różnorodnym terenie.33 Praca w zespole i działanie podczas rywalizacji prowadziło do mistrzostwa. Opanowanie mistrzowskie, działania i umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej, prowadziła do kształtowania świadomości patriotycznej.

Drużyny i kluby łączności uczestniczące w manewrach brały udział w dwóch konkurencjach:

łączności radiowej i amatorskiej radiolokacji. W manewrach międzychorągwianych, które odbywały się w ramach okręgów wojskowych, uczestniczyły trzy lub cztery najlepsze zespoły chorągwiane, najczęściej czteroosobowe. W finale startowały zespoły chorągwiane, które w klasyfikacji zespołowej eliminacji międzychorągwianych zdobyły w poszczególnych konkurencjach pierwsze trzy miejsca, zasada ta dotyczyła Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Śląskiego Okręgu Wojskowego oraz pięć pierwszych zespołów z Warszawskiego Okręgu Wojskowego.34

Osiągnięcia harcerskich drużyn i klubów łączności w Manewrów Techniczno-Obronnych.

Manewry wojewódzkie - poprzedzone sprawdzianami w drużynach i hufcach zorganizo-wano w Tleniu w dniach 11-13. 06. 1968 roku . Reprezentantami Chorągwi ZHP Bydgoszcz na CMTO był hufiec Toruń, który zajął V miejsce w kraju.35

Ukoronowaniem osiągnięć 1974 roku było zdobycie pierwszej lokaty przez Chorągiew Bydgoską w Centralnych Manewrach Techniczno-Obronnych. Duży wkład w to zwycięstwo wniosły ekipy łącznościowe.36

Następne sukcesy odnotowali łącznościowcy Chorągwi Bydgoskiej w 1982 roku w VIII MTO, które odbywały się w Krakowie. W zespole ekipy bydgoskiej startowało między innymi Janusz Jóźwiak oraz Marek Kamiński, zajmując V miejsce drużynowo w łączności radiowej, a w radiolokacji sportowej I miejsce zarówno w pasmach fal krótkich 3,5 MHz i fal ultrakrót-kich 144 MHz. Zespołem bydgoskim kierował dh hm. Eugeniusz Chybicki z Inowrocławia.37

Zdjęcie nr 11. Dh Janusz Jóźwiak przy pracy na radiostacji R - 105.

Harcerze łącznościowcy z Bydgoszczy i Inowrocławia w 1984 roku reprezentowali Chorągiew Bydgoską na IX MTO. Zajęli I miejsce zespołowe na obu pasmach w radiolokacji sportowej oraz uzyskali 5 tytułów „Mistrzów konkurencji”, 2 tytuły wicemistrzowskie i 2 trzecie miejsca. W konkurencji łączności radiowej reprezentacja bydgoska zajęła II miejsce w kraju zarówno w kategorii juniorów jak i młodzików.38

Chorągiew Bydgoska w 1986 roku była organizatorem X strefowych Manewrów Techniczno-Obronnych w miejscowości Deczno koło Świecia. Na szczeblu centralnym zespoły Chorągwi Bydgoskiej w wieloboju „łowy na lisa” zdobyły następujące wyniki: w grupie młodszoharcerskiej druhenki zajęły I miejsce, a druhowie II miejsce. Grupa harcerzy starszych

uplasowała się na I miejscu.39 Sposób rozegrania konkurencji „łowy na lisa” podczas X MTO ZHP przedstawia niżej przedstawiony schemat nr 1.40

Zdjęcie nr 12. Przebieg trasy „Łowy na lisa” w X MTO ZHP w 1986r.

W 1988 roku w Harcerskim Ośrodku Wodnym w Funce odbyły się Chorągwiane Manewry Techniczno-Obronne. Dobrze przygotowane ekipy Bydgoskiej Chorągwi startując w Central-nych Manewrach Techniczno-Obronnych w wieloboju „Łowy na lisa” harcerze młodsi zajęli I miejsce, a harcerze starsi zajęli III miejsce. Sukcesem było również uzyskanie III miejsca przez harcerzy młodszych oraz II miejsca przez harcerzy starszych w wieloboju łączności.41

Zdjęcie nr 13. Dyplom dla HKŁ „Ferryt” SP 2 ZCH za zajęcie II miejsca w kategorii młodzików w MTO Chorągwi Bydgoskiej ZHP.

W dziele patriotycznego wychowania młodzieży ważna funkcja spoczywa na ZHP. Zadanie to realizowane jest przez zapoznanie młodzieży z bojowymi tradycjami oręża polskiego. Szerokie propagowanie idei Manewrów Techniczno-Obronnych pozwalało uczynić harcerki i harcerzy wrażliwymi na sprawy Ojczyzny i jej obronności. Tak ukształtowane postawy patriotyczne były zasługą instruktorów ZHP, w tym drużyn łączności.